มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม เลือกใช้ระบบ Outsourcing Contact Center จาก CMS

ศูนย์บริการข้อมูล Outsourcing Contact Center มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
หลักการและเหตุผล : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์  จิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่คือ การช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม
ภารกิจสำคัญ
           1. การส่งเสริมอาชีพโดยมีโรงเรียนอาชีว พระมหาไถ่ พัทยา และยังมีศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ทำหน้าที่ให้บริการแนะแนวอาชีพ ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สร้างความเข้าใจและ ให้บริการสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ การบริการจัดหางานและติดตามประเมินผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ การบริหารจัดการและการตลาด ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจของคนพิการและครอบครัว จัดหาสัมปทานและตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน             
           2.  การพิทักษ์สิทธิ เป็นการรณรงค์และพิทักษ์สิทธิโดยติดตามการดำเนินงานของรัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อปราศจากอุปสรรค การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน การจ้างงานคนพิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เป็นต้น                
           3. การศึกษาวิจัย เป็นการรวบรวมและศึกษากฎหมาย เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือข้อบังคับ แผนนโยบาย องค์ความรู้และข้อมูล เกี่ยวกับคนพิการ การศึกษาวิจัยและการเสนอแนวทางเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.flyingwheelchair.org      
           จากความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมูลนิธิยังมีภารกิจในการให้บริการวิทยากรหรือจัดการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมบุคลากรในงานด้านคนพิการ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดหางาน การอบรมอาสาสมัคร การอบรมผู้ช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับคนพิการ เป็นต้น      
            4.  การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานสำคัญที่ช่วยให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมด้วยความมั่นใจ ทั้งในแง่การให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการให้แก่ตัวคนพิการ ครอบครัวและสังคม โดยมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนออกอากาศในเขตเมืองพัทยา การจัดรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง ๑๑) หรือสถานีอื่นๆ และทางเว็บไซต์ www.pwdmedia.com การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์อีกส่วนหนึ่งคือการนำเสนอสาระที่แสดงถึงศักดิ์ศรี คุณค่าและศักยภาพของคนพิการ รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามการนำเสนอเรื่องรายเกี่ยวกับคนพิการทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงเพื่อให้มีการนำเสนอในแง่มุมที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น    
           5.  การจัดหาทุนและสร้างเครือข่ายการจัดหาทุนเป็นหัวใจสำคัญของมูลนิธิเนื่องจากบริการทั้งหมดของมูลนิธิเป็นบริการแบบให้เปล่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา บริการหอพัก อาหาร และสวัสดิการต่างๆ สำหรับคนพิการ ในแต่ละปีมูลนิธิมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๘ ล้านบาท

           ด้านการสร้างเครือข่ายเป็นความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรคนพิการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่าของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ตลอดจนอาสาสมัคร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรคนพิการชั้นนำในการจัดการศึกษา จัดหางานและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมพลังคนพิการสู่สังคมแห่งความเสมอภาค มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ มีความสุขและประสบความสำเร็จ
มูลนิธิพระมหาไถ่จึงทางบริษัทฯได้มีความเชื่อมั่นในสักยะภาพและความรู้และความสามารถของคนพิการ ที่มีอยู่ ที่จะยังคงสามารถทำงานต่างๆต่อไปได้
ทางCMS จึงเสนอมูลนิธิพระมหาไถ่เป็นศูนย์กลาง Outsource Call Center ซึ่งสามารถรองรับงานทั้งภายในเครือขายองค์กรมูลนิธิ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
ด้วยภารกิจและวิสัยทัศน์ ทางมูลนิธิพระมหาไถ่จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารและให้บริการ Outsourcing Contact Center โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.    เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาทักษะการทำงานของผู้พิการ เพื่อสามารถไปดำเนินการเป็นอาชีพได้ในอนาคต
2.    เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ Call Center ที่เอกชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้
3.    เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเพิ่มรายได้เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ
4.    เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมูลนิธิในเครือ

เป้าหมาย

1.    เพื่อเพิ่มศักยภาพในพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพระมหาไถ่และมูลนิธิในเครือข่าย
2.    เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพให้กับ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคลทั่วไป
3.    เพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จะได้มีรายได้เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างบุคลปกติ
4.    เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาโครงการต่อไป

 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเริ่มต้นที่ 100 เจ้าหน้าที่

1.    รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงาน และกำหนดงบประมาณ
2.    ประชาสัมพันธ์และจัดหา Sponsors
3.    จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินงาน
4.    จัดหาระบบและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
5.    จัดหาบุคลากร และฝึกอบรมพนักงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *