เกี่ยวกับ บริษัทฯ

Visions : CMS จะเป็นผู้นำด้านการบริการ Outsourcing Contact Centerมุ่งมั่นนำเสนอการ

                 ให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราอย่างมืออาชีพ 

 

Missions :ราจะทุ่มเทความสามารถและใช้ทรัพยากร และนวัตกรรม ของเราในการส่งมอบการบริการที่ดีเลิศ

 

Policy :

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัทฯ

3. บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 

               ทีมงานของ CMS สะสมประสบการณ์ทางด้านงาน Contact Center และ งาน Operations Contact Center มานานมากกว่า 12 ปี เราได้เล็งเห็นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ ทั้ง Contact Center ที่มีขนาด เล็กๆ (2-3 Agents) ไปจนถึง Contact  Center ที่มี Agents มากกว่า 30 Agents Contact Center ลูกค้าจะมีความต้องการและมีสภาพแวดล้อมรวมถึงรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป การให้คำปรึกษา Solutions ที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เราให้ความใส่ใจ

               CMS พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านโดยจะคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ เราสามารถนำเสนอบริการหลายรูปแบบไม่ว่าลูกค้าจะมีขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม หรือมีความต้องก่ีที่ซับซ้อนเพียงใดโดยจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ

    1. Outsourcing Contact Center : ให้บริการดำเนินการงานตามที่ลูกค้ากำหนด ณ สถานที่ของ CTC LOGIC ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
  1.       2. Contact Center Solutions :

2.1 On Premise Solutions : ขายระบบ Contact Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

2.2 System Rental : ให้เช่าระบบ Contact Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

2.3 Cloud Contact Center : ให้เช่าระบบบน Cloud ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน

เรามีความมั่นใจที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอ Solutions ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินการให้บริการสินค้าและบริการไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

Call Now : 085 108 5588

แนะนำเส้นทาง

More info/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม