Data Cleansing

ฐานข้อมูลของท่านที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานระหว่าท่านดำเนินการธุรกิจ และการจัดเก็บอย่างไม่ถูกวิธี ส่งผลให้ธุรกิจมีความอยากลำบากในการนำไปใช้ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องและไม่ Update

CMS สามารถนำรายชื่อเหล่านั้นมาทำการโทรออกไป และทำการสอบถามข้อมลูกเพื่อแก้ไขข้อมูลเก่าให้ถูกต้องและ Up To Date ทีมงานจะทำการแก้ไขข้อมูลระหว่างสนทนาตามที่ลูกค้ากำหนด และเราจะสรุปผลการโทรเช่น หมายเลขยกเลิก เปลี่ยนหมายเลข เปลี่ยนที่อยู่ ไมาสามารถติดต่อได้ เป็นต้น


Call Now : 085 108 5588