Data Entry

CMS ให้บริการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลของท่านจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์, Excel File, ใบสมัครต่างๆ เป็นต้น

CMS ให้บริการป้อนข้อมูลของท่าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกที่ท่านจะสามารถนำฐานข้อมูลของท่านเอง ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Call Now : 085 108 5588