Inbound Complain

Inbound Complain :


บริการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า การรับเรื่องและดำเนินการแก้ไขจึงต้องดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ CRM จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้บริการ เมื่อมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ Contact Center เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงระบบ CRM และประสานงานให้หน่วยง่านที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 

 

Hot Line : 085 108 5588