Inbound Complain

Inbound Complain Call Center
คือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า การระบเรื่องและดำเนินการแก้ไขจึงต้องดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบ Call Center จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ CRM และระบบบันทึกเสียงสนทนา เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาร้องเรียน พนักงานจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และทำการบันทึกเพื่อเปิด Case เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขตาม SLA ที่ได้กำหนดไว้ พนักงานอาจต้องดูข้อมูลย้อนหลังหรือเปิดฐานข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขปัญหาและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง บางกรณีลูกค้า Complain หนักๆ ระบบบันทึกเสียงสนทนาจึงสามารถเรียกฟังย้อนหลังเพื่อนำข้อมูลการสนทนามาพัฒนาหรับปรับปรุ่งการให้บริการให้ดีขึ้น